* * * UITGELICHT : Powerpoint presentatie "De 99 Schone Namen van Allah" * * *

woensdag 22 december 2010

Don’t be sad, don’t be sad #islam #peptalkarchive.org/details/don.t.be.sad

In deze donkere dagen van december heeft iedereen wel een peptalk nodig. Op Archive.org is vanochtend een podcast geüpload: Don’t be sad, is het motto. De host van de show (ene Eddie) haalt vele koranverzen aan (mèt vermelding van soera- en aya-nummer) en illustreert deze verzen met diverse ahadith (mèt bronvermelding). De voertaal van het programma is Engels. UPDATE D.D. 8 JUNI 2013: Tot nu toe is deze podcast maar 22 keer beluisterd (dat kan liggen aan het feit dat het programma moeilijk te vinden is, zgn. tags ontbreken volledig)

Omdat de host Eddie nogal karig (om niet te zeggen onvollédig) is met de ‘vertaling’ van de door hem genoemde koranverzen, volgt onderaan deze bijdrage een overzicht van deze verzen mèt een complete Nederlandstalige uitleg èn een link naar uitleg in andere talen (waaronder Engels, Frans en Turks).

Soebhanallah alhamdoelillah wàt is dit een uplifting programma! (luister naar de podcast Don’t be sad via de player bovenaan deze weblogbijdrage)
Hieronder volgt een overzicht van koranverzen die in het programma "Don't be sad" worden aangehaald (met links naar verzen in de online koran van Islamicity.com). De Nederlandse uitleg heb ik uit een koran die ik kocht vóór mijn bekering (1996):

At-Tauba 9:40
Gaat voort, licht of zwaar, streeft met uw bezit en uw persoon voor de zaak van Allah. Dit is beter voor u als gij het slechts weet.

Luqman 31:17
‘O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.’

Ali-Imran 3:139
Verslapt noch treurt; gij zult zeker overwinnaar worden, als gij gelovig blijft.

An-Nahl 16:127
En wees geduldig, voorwaar uw geduld is alleen met de hulp van Allah (mogelijk). En treur niet over hen (de ongelovigen) noch maak u ongerust over hun plannen.

Luqman 31:17 (herhaald)
‘O mijn lieve zoon, verricht het gebed en beveel het goede aan en verbied het kwade en verdraag geduldig wat u ook overkome. Dit is een ernstige zaak.’

Al-Ma’idah 5:23
Daarop zeiden twee mannen van degenen die hun Heer vreesden en wie Allah Zijn gunst had bewezen: ‘Gaat de poort (van de stad) binnen, hen tegemoet - wanneer gij eenmaal binnen zijt, dan zult gij zeker overwinnaar worden. En stelt uw vertrouwen in Allah, als gij gelovigen zijt.’

Al-Baqara 2:153
O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.

Al-Hadid 57:22
Er gebeurt geen ongeluk op aarde of aan uzelf, zonder dat het is opgetekend in het Boek voordat Wij het openbaren. Voorzeker – dat is gemakkelijk voor Allah.

Al-Anbiya 21:23
Hij kan niet worden ondervraagd betreffende hetgeen Hij doet, doch zij zullen worden ondervraagd.

Ash-Sharh 94:6
Voorwaar, gemak komt naast ongemak.

Al-Ma’idah 5:52
En gij zult degenen in wier hart een ziekte is, zich tot hen zien haasten, zeggende: ‘Wij vrezen, dat ons rampspoed zal overkomen.’ Het is echter waarschijnlijk dat Allah een overwinning of iets anders tot stand zal brengen. Dan zullen zij berouw hebben over hetgeen zij in hun innerlijk verborgen.

Al-Baqara 2:214
Denkt gij, dat gij de Hemel zult binnengaan, terwijl de toestand dergenen, die vxc3xb3xc3xb3r u gingen, nog niet over u is gekomen? Armoede en tegenslagen kwamen over hen en zij werden hevig geschokt, totdat de boodschapper en en de gelovigen met hem zeiden: ‘Wanneer komt Allah’s hulp?’ Ja, voorzeker, de hulp van Allah is nabij.

Ar-Ra’d 13:24
‘Vrede zij over u, omdat gij geduldig waart; ziet, hoe uitstekend is het uiteindelijke tehuis.’

Ar-Ra’d 13:28
Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Zie toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden.

Al-Baqara 2:152
Gedenkt Mij daarom en Ik zal u gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar.

Al-Baqara 2:153 (herhaald)
O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met de geduldigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.