woensdag 17 december 2008

Wat doen jullie moslims met de kerst?

Wat doen jullie moslims met de kerst? Niets speciaals. We leiden ons leven zoals we dat altijd doen en staan wellicht (meer dan normaal) stil bij thema’s als (wereld)vrede en natuurlijk het verhaal van de geboorte van Isa (Jezus) zoals geopenbaard door Allah aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) via de engel Gabriël. Sommigen van ons hebben wel wat kerstspul in huis: decoratie zonder religieuze betekenis. Onze kinderen komen thuis met het kerstverhaal zoals dat op school verteld wordt. Dan kan het zeker geen kwaad om hen ‘s avonds voor het slapen gaan bijvoorbeeld te vertellen hoe wij moslims het ‘kerst’verhaal zien. Zonder stal, kribbe, os en ezel. Maar mèt een palmboom en een ruisend beekje. Geen Jozef te bekennen. Maryam heeft het alleen moeten rooien en dankzij de hulp van Allah, Heilig en Verheven, heeft ze het gered [zie de Nederlandse uitleg van soera Maryam, aya 16 tot en met 40, onderaan deze bijdrage].

Overigens, zoals je misschien weet, heeft de datum 25 december bij ons thuis een speciale betekenis. Op 25 december 1998 zijn mijn vrouw Ndoya en onze kinderen Yande en Ahmed vanuit Senegal in Nederland aangekomen (nee, niet met een vissersbootje maar gewoon met een vliegtuig :-). De Nederlandse Ambassade te Dakar is de dag vóór hun vertrek langer opengebleven dan normaal om mijn vrouw en kinderen de visa te kunnen verstrekken die zij nodig hadden om de oversteek te maken. Alhamdulillah!

SOERA MARYAM 19:16-40

[UPDATE d.d. 11 FEBRUARI 2013: via de YouTube player onderaan deze weblogbijdrage kun je luisteren naar dit soera-fragment, terwijl je kijkt naar een Nederlandse uitleg]

16 - En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats,

17 - En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man.

18 - Zij zeide: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest."

19 - Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer opdat ik u een reine zoon moge schenken."

20 - Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?"

21 - Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt, ‘het is gemakkelijk voor Mij,’" opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak."

22 - En zij ontving hem en trok zich met hem terug in een ver afgelegen oord.

23 - En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zeide: "O, liever zou ik vxc3xb3xc3xb3r dit geschiedde gestorven en in de vergetelheid geraakt zijn."

24 - Dan riep (Gods boodschapper) haar van beneden toe, zeggende: "Treur niet. Uw Heer heeft een beekje aan uw voet doen ontstaan;"

25 - "En schud de stam van de palmboom naar u toe, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen;"

26 - "Eet en drink en koel uw oog. En indien gij iemand ziet, beduid hem dan: ‘Ik heb de Barmhartige gelofte gedaan te vasten; derhalve zal ik heden met niemand spreken.’"

27 - Alsdan bracht zij het kind tot haar volk. Dit zeide: "O Maria, gij hebt iets vreemds gedaan."

28 - "O Zuster van Axc3xa4ron, uw vader was geen verdorven man noch was uw moeder een onkuise vrouw."

29 - Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?"

30 - Hij (Jezus) zeide: "Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt;"

31 - "Hij heeft mij gezegend waar ik mij ook moge bevinden; en heeft mij het gebed en het geven van aalmoezen zolang ik leef opgelegd."

32 - "En dat ik gehoorzaam zou zijn jegens mijn moeder. Hij heeft mij noch een onderdrukker, noch een slecht mens gemaakt."

33 - "Vrede was met mij op de dag mijner geboorte en zal met mij zijn op de dag van mijn dood en evenzo op de dag dat ik ten leven zal worden opgewekt."

34 - Aldus was Jezus, de zoon van Maria. En (dit is) het ware woord waaraan zij twijfelen.

35 - Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daartoe slechts: "Wees", en het wordt.

36 - "Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg."

37 - Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wee de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag.

38 - Hoe helder zal hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling.

39 - En waarschuw hen voor de Dag der Smart wanneer het oordeel zal worden geveld. Thans zijn zij achteloos en geloven niet.

40 - Wij zijn het, Die de aarde en alles wat zich daarop bevindt zullen erven en tot Ons zullen zij worden teruggebracht.

ANDERE AYA’S WAARIN ISA VOORKOMT: 3:45-47,52-53,55-59, 4:157-159,171 5:17,46,75,110-118 6:85 9:30 23:50 43:59,61,63-64 57:27 61: 6,14

ANDERE AYA’S WAARIN MARYAM VOORKOMT:
3:35-37,42-51 4:156 21:91 66:12

BOVENSTAAND AYA-OVERZICHT is gebaseerd op gegevens uit de index van "The Holy Qur-an, English translation of the meanings and Commentary" (KSA). Elke aya(-groep) is een link naar de betreffende (eerste) aya in de online koran van Islamicity.com. Klik je op zo’n aya(-groep), dan kun je deze aya(‘s) beluisteren en indien gewenst het Arabisch, en een uitleg in o.a. Engels en Turks, meelezen.

www.youtube.com/watch?v=skeDkP0bBvA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Zeg 't maar

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.